• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Leveringsvoorwaarden

  Algemeen
  1.1 Deze leveringsvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Veen Media B.V, gevestigd te (3584 AA) Utrecht aan het Herculesplein 12. Veen Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74737511. BTW nummer: NL 860009658B01
  1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Veen Media dan wel een tot Veen Media merken, en natuurlijke personen (‘Abonnee(s) of Klant(en)’) met betrekking tot een abonnement op een door Veen Media uitgegeven (online) tijdschrift op welke wijze dan ook aangegaan.
  Een (digitaal)abonnement (‘Abonnement’) omvat ofwel i) (de levering van) een tijdschrift door Veen Media voor de overeengekomen termijn of een bepaald aantal edities, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift, ofwel ii) (de levering van) een door Veen Media aangeboden digitaal abonnement voor de overeengekomen termijn of een bepaald aantal edities, waarbij niet alleen de nieuw uitgegeven content van een bepaald tijdschrift toegankelijk wordt gemaakt maar ook gebruik kan worden gemaakt van het betreffende digitale content archief
  1.3 Door het afsluiten van een overeenkomst (‘Overeenkomst’) met betrekking tot een Abonnement, gaat Abonnee akkoord met deze Voorwaarden.
  1.4 Veen Media garandeert dat het geleverde Abonnement beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Veen Media heeft wel het recht om abonnementsvoorwaarden tussentijds op kleine punten te wijzigen zoals aanpassing van de prijzen op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie of stijging van de papierprijs dan wel andere kosten. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de betreffende website van het door Veen Media uitgegeven tijdschrift dan wel in het colofon van het betreffende tijdschrift. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de websites van Veen Media dan wel in het colofon van het betreffende tijdschrift.
  1.6 Indien Abonnee jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van zijn/haar ouder/verzorger.
  1.7 Veen Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het Abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
  1.8 Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Veen Media B.V, gevestigd te Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht, of via de klantenservice van de betreffende titel:

  Filosofie magazine
  klantenservice@filosofiemagazine.nl
   
  Historisch Nieuwsblad
  klantenservice@historischnieuwsblad.nl
   
  Maarten!
  klantenservice@maartenonline.nl
   
  New Scientist
  klantenservice@newscientist.nl


  2. Nieuwe abonnementen en welkomstgeschenk
  2.1 Nieuwe Abonnementen kunnen op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door Veen Media schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigt. De bevestiging bevat onder andere de titel van het tijdschrift, het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van Veen Media.

  2.2 Veen Media heeft het recht om een verzoek van een Abonnee tot het aangaan van een Overeenkomst niet te accepteren. Indien Veen Media gebruik maakt van dit recht dient zij dit uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan Abonnee te melden.
  2.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het (online) tijdschrift waarvoor het nieuwe Abonnement wordt afgesloten. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of op een welkomstgeschenk.
  2.4 Aanbiedingen voor een Abonnement met een welkomstgeschenk, gelden zolang de voorraad strekt. Indien een specifiek welkomstgeschenk niet op voorraad is dan zal Veen Media Abonnee een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee, aanbieden. Indien Abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Indien het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht.
  2.5 De afbeelding (o.a. kleuren) van het welkomstgeschenk die in de aanbieding te zien is, kan afwijken van het te leveren welkomstgeschenk.

  2.6 Het welkomstgeschenk zal in principe zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan Abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt Abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
  2.7 Abonnee kan contact opnemen met de klantenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
  2.8 Veen Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

  3. Looptijd en opzegging van het Abonnement
  3.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding van het Abonnement. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn Veen Media over deze opzegging moet berichten via telefoon:

  Klantenservice New Scientist: 088 – 700 2777

  Klantenservice Filosofie magazine: 088 – 700 2790
   
  Klantenservice Historisch Nieuwsblad & Maarten: 088 – 700 2799
   
  dan wel via post: Veen Media B.V, afdeling klantenservice, Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht of per e-mail:

  Filosofie magazine: klantenservice@filosofiemagazine.nl
   
  Historisch Nieuwsblad: klantenservice@historischnieuwsblad.nl
   
  Maarten!: klantenservice@maartenonline.nl
   
  New Scientist: klantenservice@newscientist.nl


  3.2 Een zgn. cadeau abonnement dat door Abonnee wordt aangegaan ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.
  3.3 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tenzij het betreffende tijdschrift 11 maal of minder per jaar wordt uitgegeven. Alsdan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Veen Media de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 2,-) in rekening brengen. Deze kosten worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen geschiedt op dezelfde wijze als in artikel 3.1 vermeld.
  3.4 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het Abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan de klantenservice. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het Abonnement tot gevolg.
  3.5 Bij beëindiging van het Abonnement stopt na 2 maanden automatisch de verzending van de Abonnee nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval –op verzoek- wel worden voortgezet.
  3.6 Informatie over (de looptijd van) het Abonnement kan opgevraagd worden bij de abonnementenservice via post, telefoon en e-mail als vermeld in artikel 3.1. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het betreffende tijdschrift.

  4. Bedenktijd, herroeping en Digitale producten
  4.1 Abonnee heeft de mogelijkheid om in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
  4.2 Abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Veen Media via post: Veen Media B.V, afdeling lezersservice, Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht of per e-mail. Alsdan dient Abonnee kenbaar te maken dat hij/zij gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als Abonnee overgaat tot herroeping van de Overeenkomst, ontvangt hij/zij een bevestiging per email of post van Veen Media.
  4.3 Abonnee dient alsdan tevens de reeds ontvangen tijdschriften en het welkomstgeschenk binnen 14 dagen na de dag waarop de Abonnee de herroeping heeft ingeroepen terug te sturen naar Veen Media Postbus 11249, 3004 EE Rotterdam. De kosten voor retourzending komen voor rekening van Abonnee
  4.4 Indien Abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt hij/zij het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij Veen Media zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop zij het tijdschrift en indien van toepassing het welkomstgeschenk heeft terug ontvangen.
  4.5 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van digitale tijdschriften, e-magazines, en voor e-books, apps en andere digitale producten (‘Digitale producten’) indien deze na aankoop via een van de websites van Veen Media door een Klant zijn gedownload. Door het downloaden stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat Veen Media de Klant toestemming geeft tot toegang tot het Digitale product en dat de Klant daarmee afstand doet van haar herroepings- dan wel ontbindingsrecht.
  4.6 De (intellectuele eigendoms) rechten op de door Veen Media aangeboden Digitale producten komen aan Veen Media dan wel haar licentiegever(s) toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale product te gebruiken. Veen Media heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms) rechten. Het is de Klant niet toegestaan de beveiliging van de Digitale producten te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het de Klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van voornoemde licentie te buiten gaan.

  5. Betaling abonnementsgeld en prijswijziging
  5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement. Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar automatische incasso en vice versa. De vervolgtermijnen van het Abonnement vervolgtermijnen worden via dezelfde betaalwijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen van de door Veen Media uitgegeven tijdschriften zijn te vinden op de betreffende abonnementenpagina dan wel in de aanbieding of het colofon van het betreffende tijdschrift. Bij een Abonnement op een digitale dienst dan wel de afname op een Digitaal product geschiedt de betaling voorafgaand aan de abonnementsperiode dan wel de afname van het Digitale product. De prijzen van het digitale abonnement dan wel Digitale product worden vermeld op de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.
  5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Veen Media gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Veen Media heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Abonnee,
  5.3 Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn, voor het einde van de termijn waarvoor Abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement (vermeerderd met een bedrag van €2,- aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.
  5.4 Alle abonnementsprijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en worden euro’s weergegeven. De prijzen zijn inclusief verzendkosten en BTW tenzij anders wordt vermeld.
  5.5 Veen Media heeft het recht om de abonnementsprijs tussentijds te wijzigen onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie of als gevolg van de stijging van de papierprijs dan wel andere kosten. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Magazine gepubliceerd dan wel op de betreffende website van het door Veen Media uitgegeven tijdschrift. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement plaatsvindt dan heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden. Ontbinding geschiedt op dezelfde wijze als in artikel 3.1 vermeld.

  6. Bezorging
  6.1 De bezorging van de tijdschriften van Veen Media vindt plaats via Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan Abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice via bovenstaande telefoonnummers, dan wel via post: Veen Media B.V, afdeling lezersservice, Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht of per e-mail.
  6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post zoals bij artikel 6.1 vermeld.

  7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
  7.1 Veen Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe Abonnementen onder meer met als doel om:
  i) uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Veen Media en Abonnee;
  ii) een administratie bij te houden van alle Abonnees;
  iii) de Abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de Abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Veen Media haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van Abonnee;
  iv) relevante aanbiedingen te doen van Veen Media; en,
  v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
  7.2 Veen Media respecteert de privacy van haar Abonnees. Veen Media heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Veen Media dat is gepubliceerd op o.a. www.veenmedia.nl.
  7.3 Abonnee en Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar lezersservice@veenmedia.nl of een brief te sturen naar ‘Klantenservice privacy’, Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht.

  8. Vragen en klachten
  8.1 Vragen met betrekking tot (het aangaan van) een Abonnement, facturen of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Veen Media ter attentie van de afdeling Klantenservice te worden gericht:

  – Per post: Veen Media B.V, afdeling lezersservice, Herculesplein 12, 3584 AA te Utrecht
  – Per Email:

  Filosofie magazine: klantenservice@filosofiemagazine.nl
   
  Historisch Nieuwsblad: klantenservice@historischnieuwsblad.nl
   
  Maarten!: klantenservice@maartenonline.nl
   
  New Scientist: klantenservice@newscientist.nl

  – Per telefoon:

  Klantenservice New Scientist: 088 – 700 2777

  Klantenservice Filosofie magazine: 088 – 700 2790
   
  Klantenservice Historisch Nieuwsblad & Maarten: 088 – 700 2799

  8.2 Abonnee dient klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk acht dagen, na het ontstaan ervan te melden aan Veen Media via de contactgegevens vermeld in artikel 8.1 van deze voorwaarden. Veen Media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan Abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan Abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van de geschillencommissie van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europes Commissie via ec.europa.eu/consumers/odr. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en Veen Media en de Abonnee/Klant dienen dar gevolg aan te geven.

  9. Aansprakelijkheid
  9.1 Veen Media is uitsluitend aansprakelijk voor door Abonnee/Klant geleden schade indien deze schade aan Veen Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Veen Media komt. Veen Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Abonnee van enig door Veen Media geleverd welkomstgeschenk, tenzij Veen Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
  9.2 Veen Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Veen Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Veen Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Veen Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Veen Media
  Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Veen Media. Veen Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Veen Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Veen Media Abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
  9.3 Het is Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Veen Media aan Abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Veen Media en Abonnee.
  9.4 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomstzijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

  10. Overdacht
  Het is Veen Media toegestaan de uit deze Voorwaarden of de met Abonnee/Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan over te dragen aan een onderneming binnen haar eigen concern dan wel aan een derde, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Veen Media en Abonnee/Klant naleeft. Veen Media zal Abonnee/Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verlichtingen uit de Overeenkomst met Veen Media niet aan een derde overdragen, tenzij Veen Media daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

  11. Staken en wijzigen inhoud van tijdschriften
  Veen Media heeft het recht de omvang, het aantal edities, inhoud en lay-out van de door haar uitgegeven (online) tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Veen Media ervoor zal zorgen dat het betreffende (online) tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. Veen Media is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een door Veen Media uitgegeven (online) tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
  11.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 19 september 2016. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden.